1.gh.14 Les ciutats actuals: b) La Ciutat Europea

La principal característica de les ciutats europees és la llarga història que presenten, la major part d’època medieval, però moltes tenen els seus orígens en època romana, i algunes, fins d’època grega.

L’estructura ens mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.

Perfil de les ciutats europees

El centre: Cada època ha deixat la seva empremta al centre actual, que correspon a la ciutat antiga i conté els monuments històrics principals i els llocs emblemàtics (catedral, palaus, places majors). En l’actualitat, el centre de la ciutat europea constitueix un espai reduït i densament ocupat, dominat per les activitats pròpies del CBD, i manté una funció residencial important.

Durant una època, el centre va ser abandonat i ocupat per grups socials de baix nivell econòmic i edat avançada, ara, però, la rehabilitació d’edificis antics del barri històric ha propiciat la tornada d’una població amb un nivell de renda més elevat i més jove. El centre de les ciutats europees s’ha revaloritzat.

CBD i centre antic de la ciutat d'Hamburg

Centre antic de Palma. Activitats terciàries (comerç).

Barris al voltant del centre: A partir del segle XIX, el centre urbà va créixer entorn d’amples avingudes de nova creació amb els eixamples, on l’aparició dels bulevards traçats als límits de la ciutat antiga és la característica més notòria. Entorn d’aquestes avingudes sorgiren els habitatges de la burgesia. Més enllà es varen estendre barris que avui presenten una certa degradació per l’antiguitat de les construccions i de les indústries que s’hi van instal·lar. En algunes ciutats, aquests barris han estat revaloritzats i ocupats per activitats de negoci.

CBD de Paris

Grans BOULEVARDS de Paris

La perifèria: En les dècades dels cinquanta i, sobretot, dels seixanta del segle XX es varen alçar grans conjunts d’habitatges a la perifèria. Molts es varen construir de forma ràpida i amb baix pressupost, cosa que ha originat problemes socials (edificis de baixa qualitat, zones sense suficients equipaments), que avui són objecte de programes de rehabilitació.

Hi ha una part de la perifèria, ocupada per habitatges de població amb ingressos alts, en construccions unifamiliars, envoltades d’espais verds i ben comunicades per carretera, lluny de la congestió, la contaminació, el renou i l’elevat preu del sòl edificable característic del centre.

Entre les zones residencials de la perifèria sorgeixen els polígons industrials, parcs empresarials i tecnològics, grans superfícies comercials i d’oci, situades vora les principals carreteres.

Àrea residencial en Palma

Poligon industrial. Al fons la ciutat.

Problemes de la ciutat europea:

1)      Problemes financers dels ajuntaments (no recapten prou doblers)

2)      Cal una millor planificació i aturar l’especulació del sòl

3)      Degradació d’alguns barris.

4)      Col·lapse circulatori del centre (ús excessiu de l’automòbil)

5)      Contaminació atmosfèrica i acústica

6)      Delinqüència i marginació social amb l’aparició de guetos

Contaminació atmosfèrica de Paris

Residus sòlids urbans

 

ACTIVITATS: (per al 11 de novembre)

Quines diferències i quines semblances trobes entre la ciutat nord-americana i la ciutat europea?

Anuncis

25 Respostes to “1.gh.14 Les ciutats actuals: b) La Ciutat Europea”

 1. india16 Says:

  Semblances:
  Les dues ciutats tenen ghetos.
  Els dos tipus de ciutats tenen problemes amb l’ ajuntament, ús excessiu de l’automòbil, contaminació atmosfèrcia, degradació de barris i/o parcs…

  Diferències:
  Ciutats nord-americanes: Segueixen un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  Ciutats europees: l’estructura mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria, tenesn una historia llarga.
  Les ciutats nord-americanes tenen CBD (downtown), que constitueix el cor de la ciutat i les ciutats europees hi ha avingudes(bulevards).

 2. idaira santana Says:

  Semblances:
  Les dues tenen ghetos, conflictes derivats de la segregació racial de l’espai (xenofòbia), violència urbana, contaminació atmosfèrica, problemes de trànsit i els ajuntaments no disposen de prou doblers.

  Diferències:
  Les ciutats nord-americanes: mostren un plànol en forma d’escaquer, els carres es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  Les ciutats europeas:ens mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.

 3. Peptoni Font Says:

  Semblances:
  Les dues ciutats tenen ghetos, els ciutadans tenen problemes amb l’ajuntament a causa de que no dona prou doblers. Es colapsen els carrers per l’ús excessiu de l’automòbil, contaminació atmosfèrcia, degradació de barris…

  Diferències:
  Les ciutats europeas -> ens mostren tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.
  Les ciutats nord-americanes -> mostren un plànol en forma ortogonal, on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.

 4. sarah789 Says:

  Semblances:
  Les dues tenen ghetos, els ciutadans tenen problemes amb l’ajuntament perquè no disposen prou dobler, hi ha un ús excessiu d’automòbil y molta contaminació.
  Diferències:
  Les ciutats nord-americanes mostren un plànol en forma d’escaquer, els edificis s’allunten formant illes y els carrers es tallen formant angles rectes.
  Les ciutats europeas :ens mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.

 5. aina Says:

  Semblances:
  – L’ajuntament no disposa de suficients diners per la ciutat.
  -Tenen ghetos.
  -Colapsació del automòbils.
  -Contaminació acústica.
  -Desgradació del barris.
  Diferències:
  – L’estructurament de la ciutat, ja que les americanes, tenen una forma octogonal i es distribueixen en illes.
  I l’europea, té tres zones; centre, barris, i perifèria.

 6. Zandalie Says:

  Semblances;
  Les dues tenen ghetos.
  L’ajuntament no disposen prou doblers.
  Ús excessiu de l’automòbil
  Contaminació atmosfèrcia
  Degradació de barris

  Diferències;
  Les ciutats nort-americanes –
  Segueixen un plànol en forma d’escaquer (ortogonal)
  Tenen CBD (downtown), que constitueix el cor de la ciutat.

  Les ciutats europees –
  L’estructura mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.
  Hi ha avingudes (bulevards).

 7. Daryl Jade Says:

  Quines diferències i quines semblances trobes entre la ciutat nord-americana i la ciutat europea?

  En la ciutat europea, els edificis, siguin alts o baixos, estan tot junts i amontonats.

 8. philline Says:

  Semblances:
  Les dues tenen Ghetos.
  Contaminació atmosfèrica.
  L’ajuntament no disposen de prou diners.
  Ús excessiu de l’automòbil

  Diferències:
  A la ciutat nord-Americana (ortogonal), on els carrers
  rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen
  formant illes.
  A la ciutat Europea L’estructura ens mostra tres corones:
  el centre,els barris que envolten el centre i la perifèria.

 9. andrea199762 Says:

  Semblances:
  Les dues ciutats tenen ghetos. Es colapsen els carrers per l’ús excessiu de l’automòbil, contaminació atmosfèrcia, degradació de barris…

  Diferències:
  Les ciutats nord-americanes mostren un plànol en forma ortogonal, els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.

 10. angelblanchvallespir Says:

  Semblances:
  -Els dos tipus de ciutats tenen ghetos.
  -La contaminació de l’atmosfera.
  -Als carrers hi sobren els cotxes.
  -Alguns barris no es cuiden.
  -L’ajuntament no té suficients diners per a mantenir la ciutat.

  Diferències:
  -Estructura de la ciutat.
  -no tenen barris baixos al centre.

 11. sarabouza12 Says:

  Sembalces;
  ·A les dues ciutat n’hi ha ghetos.
  ·Conflictes derivats de la segregació racial de l’espai (xenofòbia).
  ·La contaminació de l’atmosfera.
  ·Excès de cotxes.
  ·Degradació de barris.
  ·L’ajuntament és escàs de diners per mantenir la seva ciutat.

  Diferències;
  ·Càmbia l’estructura; com els carrers
  ·A les ciutats europees hi ha avingudes.

 12. emil7234 Says:

  Semblances.
  Els dos tenen ghetos i problemes de problemes financers dels ajuntaments , contaminació atmosfèrica i problemes de violència als barris marginats.

  Diferències
  La ciutat nord-americana té un planol ortogonal (els carres es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes) , barris centrals i arees suburbanes.
  La ciutat europea : en el centre conté els monuments històrics principals , barris al voltant del centre i nova creació amb els eixamples, on l’aparició dels bulevards traçats als límits de la ciutat antiga és la característica més notòria. Entorn sorgiren els habitatges de la burgesia .

 13. xiskete Says:

  SEMBLANCES:
  Que tenen ghetos.
  Molts cotxos.
  Diners insuficients del ajuntament per mantenir la ciutat.
  Barris descuidats.
  Contaminaió de l’atmosfera.
  DIFERÈNCIES:
  L’estructura de la ciutat es diferent.
  La situació de barris al centre.

 14. miguelinramonllull Says:

  Semblançes:
  – Tenen guethos.
  – La contaminació de l’atmosfera.
  – Barris molt descuidats.
  – Poc diners per mantenir la ciutat.

  Diferències:
  – Tenen una estructura de ciutat diferent.
  – La situació que tenen els barris centrals de les ciutats.

 15. juditell Says:

  SEMBLANÇES:
  – Degradació de barris
  – Tenen gethos
  – Contaminació de l’atmosfera
  – Barris descuidats

  DIFERÈNCIES:
  – Extructura diferent
  – Situació dels barris al centre

 16. sarabouza12 Says:

  Semblances:
  – Tenen getos.
  – Contaminació de l’astmosfera.
  – Tenen barris descuidats.
  – Diners insuficients per mantenir la ciutat.

  Diferències:
  – Situació de barris centrals.
  – Extructura diferent de la ciutat.

 17. neusr Says:

  diferencies: Extructura diferent i Situació dels barris al centre
  semblances:Les dues ciutats tenen ghetos. Es colapsen els carrers per l’ús de l’automòbil, contaminació atmosfèrcia, degradació de barris etc.

 18. jlny7288 Says:

  Semblances:
  1.Estan dividides en tres parts:
  -Ciutat europea: centre, barris al voltant del centre i perifèria.
  -Ciutat nord-americana: CBD (Central Bussines District), barris centrals i àrees suburbanes.
  2. El centre i el CBD, són el centre financer i de negocis de la ciutat i contenen els edificis més importants, els monuments històrics principals i els llocs emblemàtics.
  3. Tenen problemes:
  – Problemes financers dels ajuntaments (no recapten prou doblers).
  -Degradació d’alguns barris.
  -Contaminació atmosfèrica.
  – Violència urbana.
  – Delinqüència i marginació social amb l’aparició de guetos.
  4. En els centres, el preu del sòl edificable és molt car.
  Diferències:
  1. L’antiguitat:
  -Les ciutats europees tenen una llarga història, la major part d’època medieval, però moltes tenen els seus orígens en època romana, i algunes, fins d’època grega.
  -Les ciutats nord-americanes són relativament recents, varen néixer amb la revolució industrial i tenen una història curta, la qual cosa es pot apreciar en la forma i l’estructura.
  2. L’estructura:
  -Les ciutats europees teen una estructura que mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.
  -Les ciutats nord-americanes mostren en general una planificació acurada, seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.

 19. Rodrigo Deus Says:

  Semblances: Les dues tenen guetos, contaminació atmosférica, es colapsen els carrers, degradació de barris.
  Diferències: Estructura de la ciutat, a les nord-americanes hi ha “un cor de cada ciutat” i a les europeas avingudes.

 20. tatidt Says:

  Semblances:
  Les dues tenen ghetos, conflictes derivats de la segregació racial de l’espai (xenofòbia), violència urbana, contaminació atmosfèrica, problemes de trànsit i els ajuntaments no dispossen de prou doblers.

  Diferencies:
  Les ciutats nord-americanes: mostren un plànol en forma d’escaqer, els carres es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant ílles.
  Les ciutats europes:ens mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.

 21. guillemfurio Says:

  -Semblances;
  -Les dues tenen ghetos.
  -L’ajuntament no disposen prou doblers.
  -Ús excessiu de l’automòbil
  -Degradació de barris
  -Colapsació del automòbils.
  -Contaminació acústica.

  – Diferències:
  – Tenen una estructura de ciutat diferent.
  – La situació que tenen els barris centrals de les ciutats.
  – A les ciutats europees hi ha avingudes.

 22. alemanymarta Says:

  –SEMBLANCES:
  -Les dues ciutats tenen guetos.
  – Els ajuntaments no disposen de molts de doblers per a la ciutat.
  – Contaminació a l’atmosfera.
  – Molts de cotxes.
  – Els barris estan descuidats.

  –DIFERÈNCES:
  – La situació que tenen els barris centrals de les ciutats.
  – En les europees el nucli històric s’empra com a reclam turístic, comercial i financer.
  – El centre de les ciutats americanes està ocupada per barris d’apartaments que abecé es converteixen en guetos o el CBD que abunden els edificis alts comerços i oficines.

 23. Pilar Says:

  Semblances:
  ·Les dues tenen ghetos
  ·violència urbana·conflictes derivats de la segregació racial de l’espai (xenofòbia)
  ·problemes de trànsit
  ·contaminació atmosfèrica
  ·els ajuntaments no dispossen de prou doblers.

  Diferencies:
  ·Les ciutats europes:ens mostra tres corones: el centre, els barris que envolten el centre i la perifèria.
  ·Les ciutats nord-americanes: mostren un plànol en forma d’escaqer, els carres es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant ílles.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: